PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan DABEA indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.
Vi behandler de oplysninger vores kunder eller potentielle kunder giver os, eller vi indsamler om vores kunder eller potentielle, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

INFORMATION OM BEHANDLING AF OPLYSNINGER

DABEA er dataansvarlig for de personoplysninger, vi modtager fra alle interessenter.
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse eller en e-mail adresse.

VORES GRUNDLAG FOR AT BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er primært på baggrund af vores opgaver, som følger af aftale med vores kunder eller potentielle kunder. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e.

HVEM HAR ADGANG TIL OPLYSNINGERNE?

Medarbejderne i DABEA har adgang til personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne varetage de opgaver, som vores kunder har indgået aftale om. Personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

DATAANSVARLIG

DABEA er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for at kunne udføre arbejde for vores kunder.
Vores kontaktoplysninger er telefon 21866844, kontakt@dabea.dk
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os herom på kontakt@dabea.dk

VIDEREGIVELSE MV.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.
Vi videregiver ikke personoplysninger med mindre vi bliver pålagt det af en myndighed, domstol eller lignende. Ved udlevering af personoplysninger vil den berørte person altid blive informeret herom, medmindre der er sket samtykke til en videregivelse heraf, eller at oplysningerne er en nødvendighed for opgaveudførelsen.
Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, medmindre det pålægges os af lov, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning efter orientering om overførslen.
Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.
DABEA har begrænsninger på adgangsrettigheder til personoplysninger og et system til adgangskontrol. Adgang til personoplysninger er begrænset til medarbejdere, og hvor det er relevant.
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

Databeskyttelsesforordningen medfører en række rettigheder for de . De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.